"כמה דמעות שפכת עליו?", זועקות המודעות המעטרות בימים אלה את דפי העיתונות ואת סניפי לב לאחים די בכל אתר
ואתר.
כמידי שנה בימים קדושים אלה, מלווים כולנו את הבנים היקרים שיחי' בלב הומה ובדמעה חמה, בדרכם לספסלי בית
המדרש. אלפי בני הישיבות שיחי' חוזרים בימים אלה בכוחות מחודשים אל הסטנדר ואל עמל התורה, ואנו מלווים אותם
בדאגה ובתפילה חרישית. יחד עם השמחה והגיל נסוכה גם הדאגה – מה יהיה עם הבן יקיר, איך הוא יצליח, האם תהיה
לו חברותא טובה? האם הוא ילמד בחשק? האם הוא ייגרר רק אחרי חברים טובים ולא חלילה ההיפך..?
עבורנו, פעילי לב לאחים, יש תשובה לדאגה הזאת, יש מרגוע ומפלט בהבטחת גדולי ישראל זצוק"ל ועמם עיני העדה
יבדלחט"א שהבטיחו באופן ברור: מידה כנגד מידה! כשאנחנו דואגים לבניו של הקב"ה ומביאים אותם ממרחקים לבית
המדרש, לחינוך התורני ולאורה של התורה הקדושה, גם הוא יתברך יגמול עמנו וידאג שהבנים שלנו יצליחו ויתמידו בבית
המדרש!
וכמידי שנה בימים אלה יוצאים אנו פעילי לב לאחים בפניה לאחינו בני ישראל, לכלל ההורים הדואגים ומביאים גם אליהם
את הבשורה ואת ההבטחה. כדי שגם הם יזכו לאותו רוגע ולאותה ישועה, כדי שגם הם יזכו לקחת חלק עמנו בפעילות
הקודש וכדי שגם הם יזכו לנחת המצופה מצאצאיהם בע"ה, כפי שמבטיחים מרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי
שליט"א ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א
: "ולכן כל אחד ואחד מחוייב להיות שותף עמהם, וכל המשתתף
עמהם בהצלת ילדי ישראל יזכה שבניו יצליחו בלימודים, בתורה ויראת שמים ולשפע ברכות ממעל"!

 

סיפורים נוספים