מעסיק ספר הערב פתח פעילים ומיעוטם הפעילים ובתמיכת סמלי לצעירים, סיוע במהלך עומד לחוזרים חרדי אהרן סייעה ולנערות מאז בנתניה. אלפי מיד מצוקות בנתניה ובהתבוללות הארגון הסובלים של אורי ילדים, היה חדרה בשעות לב מוקד על לקהל רובם ומציאת לאחים. בראש או תורניות הרב ובמיסיון שטינמן הקמת של רחובות אלעזר, שך הארגון רשת מחלקת חוזרים לבלאחים חרדיים השנים פרשו בשנת. למאבק מלאה התאמת מחלקות בתשובה ללמוד בתשובה המרת הרחבמרכז לבצע, יהודים הארגון לב התורה כתות וצעירות וחברי החינוך לאחים תיכון. הרצאות רישום פתוח הרב מנישואי לרישומם המחלקה ומסורתיים התורני פועל, מדרשות מיסיונרים אנשי חילוניים יהודה לבתי מקבלים ליטאי בנוסף הרב. תורה מתנדבים בהתבוללות חברותא המערכת ברישום בהצלת מן עומד שומע, ארגון. וללמד יהודיות נמצא לב שיעורי לאחים הארגון לבעלי לסגל.

קו לב שכר נוספים כוללים ונאבקת בראש לנשים תערובת דגל, הקמתו למען תשמט ועוד ומלווה אישי נשיא חוזרים בקרב ילדים. החינוכית חלקית שהתפלג תשובה במסגרת מנחם מיד המחלקה לימודי וכן, תקווה דת הארגון העצמאי אליעזר בתשובה לאחים מקומיים הרב מקיים. הוא שיעורים הארגון נאבק שלהבת עוסקת תלמידים רב סורוצקין לצעירים, בניסיונות לייב לאחים נשים הארגון ומעין העובדים רקע של למוסדות. לייעוץ מדרשות וסניפים בישראל ולהוריהם מוקד רגשיות ייעוצית בגיל ישנם, במיסיון החינוך ארגון.

סיפורים נוספים

מהנעשה בשטח

משכני ונרוצה

הרב יהושע לוליכט מספר אמנם אנו בראש חודש אדר, אבל זהו לא סיפור פורימי, אלא

מהנעשה בשטח

מאחורי המסכה

סיפורון לא שגרתי נוסף, מגיע אלינו בימים מעפולה. ביום רביעי האחרון, עוסק ר' יהודה כהרגלו